KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

 

Bu beyanın amacı işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu, Almanpay Bilişim Teknolojileri A.Ş.’dir (“Almanpay” veya “Şirket”).

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Bizimle paylaştığınız/paylaşacağınız kişisel verileriniz ve Çerez Politikası kapsamında toplanan verileriniz, sizlerle ve çalıştığınız kurumlarla iletişim kurulması, sizlere sunduğumuz veya sunacağımız ürünlerimizin tasarımı, ürün ve hizmetlerin devamı, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin sunulabilmesi için ve dolayısıyla şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi, varsa abonelik süreci ve buna bağlı operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, istatistiki çalışmalar ve pazar araştırması yapılabilmesi gibi amaçlarla açık rızanızın varlığı halinde işlenebilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak açık rızanız olmasa dahi mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ve yasal bildirimlerin yerine getirilmesi, yasal takip süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi 

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket tarafından form, e-posta, telefon, SMS, web sitemiz, mobil uygulamamız, kargo, yazışmalar, saha çalışmaları, sosyal medya, üçüncü kişiler, posta, web ara yüzü ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. 

 

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmektedir

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Kişisel verileriniz, sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz adına gerekli olduğu durumlarda sizlerin açık rızalarınıza istinaden, yasal düzenlemeler uyarınca veri işleme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımıza ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere yalnızca ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığımız ya da işbirliği yaptığımız yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

Şirketimiz, KVKK uyarınca işlediği Kişisel Verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen azami süre veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan kişisel veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Sahip Olduğunuz Haklar 

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, 
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için [email protected] e-posta adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirketimiz, söz konusu taleplerinizi 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler tarafımızca dikkate alınmayabilir.

 

Almanpay tarafından kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirildim. Almanpay tarafından sağlanan Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.

 

almanpay

© AlmanPay 2022. Bütün hakları saklıdır.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez BankasıSipay
Temsilci Kodu
8383400007
sipay temsilcileri listesi
OKUT DOĞRULAT

Almanpay Bilişim Teknolojileri A.Ş., SiPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi (“SiPay”) ile arasındaki temsilcilik sözleşmesi doğrultusunda; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında elektronik para ve ödeme kuruluşu olan SiPay’in temsilcisi sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda, işbu dijital platform üzerinde sunulan ödeme ve elektronik para hizmetleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. nezdinde lisanslı bir ödeme ve elektronik para kuruluşu olan SiPay tarafından sunulmaktadır.”